Извлечение от Протокол № 3 за резултатите от проведения тест за длъжността Директор на дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело”

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_____________________________________________

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 3 / 06.04.2020 г.

за резултатите от проведения на 06.04.2020 г. тест за длъжността Директор на дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело”, Специализирана администрация, Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело” в административно звено – Общинска администрация – Сандански

 

На 06.04.2020 г. от 10:00 ч. в малката зала, стая 209 на II етаж в сградата на Общинска администрация – Сандански, град Сандански, бул. „Свобода“ № 14 – за решаване на тест се явиха допуснатите кандидати:

  1. Блага Христова
  2. Радостина Траянова

 

Резултатът от решаването на теста е както следва:

Име, презиме и фамилия на кандидата Оценка от теста

Верни отговори

Коефициент „3“ Окончателен резултат от теста
Блага Христова 20 верни отговора х 3 60
Радостина Траянова 25 верни отговора х 3 75

 

Въз основа на получените резултати конкурсната комисия, назначена със Заповед № АПИОЧР-56 от 26.03.2020 г. на Кмета на община Сандански

РЕШИ:

 

  1. I. Допуска до интервю кандидатите:
  2. Блага Христова
  3. Радостина Траянова

Интервюто ще се проведе на 06.04.2020 г. в 13:00 часа в малката зала, стая 209 на II етаж в сградата на Общинска администрация – Сандански, град Сандански, бул. „Свобода“ № 14.

 

Председател на конкурсната комисия:

Павлина Караджова                                    ………………………………

Заместник–кмет по „СХД”