Извлечение от Протокол № 3 за резултатите от проведения тест за длъжността Секретар на Община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ


ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 3 / 07.04.2020 г.

за резултатите от проведения на 07.04.2020 г. тест за длъжността Секретар на Община Сандански

в административно звено Общинска администрация – Сандански

 

На 07.04.2020 г. от 10:00 ч. в малката зала, стая 209 на II етаж в сградата на Общинска администрация – Сандански, град Сандански, бул. „Свобода“ № 14 – за решаване на тест се яви допуснатият кандидат:

  1. Панчо Панчев

Резултатът от решаването на теста е както следва:

Име, презиме и фамилия на кандидата Оценка от теста

Верни отговори

Коефициент „3“ Окончателен резултат от теста
Панчо  Панчев 25 верни отговора х 3 75

 

Въз основа на получените резултати конкурсната комисия, назначена със Заповед № АПИОЧР-57 от 27.03.2020 г. на Кмета на община Сандански

РЕШИ:

 I. Допуска до интервю кандидата:

  1. Панчо Панчев

Интервюто ще се проведе на 07.04.2020 г. в 13:00 часа в малка зала, стая 209 на II етаж в сградата на Общинска администрация – Сандански, град Сандански, бул. „Свобода“ № 14.

 

Председател на конкурсната комисия:

Павлина Караджова                                    ………………………………

Заместник–кмет по „СХД”