Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка на Заповед № ОБС-306/08.08.2019 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ

______________________________________

З А П О В Е Д

№ ОБС- 318

Гр. Сандански, 13.08.2019 г.

За поправка на очевидна фактическа грешка на

Заповед № ОБС-306/08.08.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 45/28.03.2019 г., Решение № 143/27.06.2019г. и Приложение № 185/08-2 от Решение № 185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански, чл. 22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 8, ал. 1,2,3 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански е издадена Заповед № ОБС-306/08.08.2019 г., с която се открива процедура по провеждането на публични търгове с тайно наддаване  за отдаване под наем на терени № 57 и № 77 публична общинска собственост, съгласно приложена схема на територията на община Сандански за срок от 10 години за поставяне на ВТО – павилиони с местонахождение, зона, квадратура и начална десетгодишна наемна цена без ДДС. В същата Заповед е допусната техническа грешка, при която е изписано  „началната петгодишна цена“, вместо „начална десетгодишна цена“, поради което Заповед №ОБС- 306/08.08.2019 г.  на Кмета на община Сандански следва да бъде поправена и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК

Д О П У С К А М :

Поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № ОБС- 306/08.08.2019 г. на Кмета на община Сандански, както следва:

Текста на ред 4 от Раздел I от Заповедта, който е записан „с начална петгодишна наемна цена без ДДС“ , да се чете: „с начална десет годишна наемна цена без ДДС“;

Текста на ред 2 от Раздел II от същата Заповед, който е записан „с петгодишна тръжна цена“, да се чете: „ десетгодишна тръжна цена“

Настоящата Заповед е неразделна част от Заповед № ОБС-306/08.08.2019 г. , като в останалата си част същата остава непроменена.

Настоящата Заповед може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването й пред Административен съд Благоевград, чрез Кмета на община Сандански.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК и на съответните длъжностни лица.

Съгласувал:

ИВАНКА КУРТОВА

Мл. юрисконсулт

 

КИРИЛ КОТЕВ……………

Кмет на община Сандански