Заповед за отмяна на публични търгове за отдаване под наем на поземлени имоти

ОБЩИНА САНДАНСКИ

______________________________________

 

З А П О В Е Д 

№ ОБС-56

Гр. Сандански,13.02.2019 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.99  т.2 от АПК и поради постъпили заявление за промяна начина на провеждане на търговете

 

О Т М Е Н Я М:

 

 

  1. Заповед № ОБС – 26/22.01.2019 год. за обявени публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните поземлени имоти:

 

8 Голем

Цалим

15549.4.748 ДЪБИЧКИТЕ нива VIII 13,814 15549.4.148, 15549.4.194, 15549.4.204, 15549.4.205, 15549.4.206, 15549.4.207, 15549.4.23, 15549.4.33, 15549.4.34, 15549.4.49, 15549.4.52, 15549.4.60, 15549.4.750, 15549.4.84, 15549.700.9901
21 Ковачево 37486.54.314 ПОЛЕНЕ нива V 50,677 03784.30.29, 37486.54.371, 37486.54.372, 37486.54.436, 37486.54.438

 

 

  1. Стойността на закупените тръжни документи, както  внесения депозит за участие в търга да бъде възстановена, след предоставяне на съответните документи.

3.Изпълнението на заповедта възлагам на Дарина Тодорова – мл. експерт в отдел “ОС”,  при

община Сандански.

  1. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Ивайло Пензов – Н-к  отдел “ОС”.
  2. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

6.Препис от настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, в електронната    страница   на  Община Сандански и да се обяви на информационното табло в сградата на община Сандански.

                                                                                  

Съгласувал:………….

Валентина Костадинова

Ст. юрисконсулт

 

 

 

Кирил Котев……………..

Кмет на община Сандански

 

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/3589099, факс: 0746/3589055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg