понеделник, 04.04.2016

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САНДАНСКИ ЗА МАНДАТ

2019-2023 г.

 

 I. ПК по Бюджет и финанси както следва:

 1. Председател – Живко Кирилов Иванов
 2. Член – Юлиян Живков Ефендийски
 3. Член – Младен Стоименов Тимчев
 4. Член – Мария Иванова Нонева
 5. Член – Димитър Любенов Станоев
 6. Член – Стоян Костадинов Стоев
 7. Член – Панчо Любчов Панчев

II. ПК по Устройство на територията както следва:

 1. Председател – Явор Иванов Аргиров
 2. Член – Янко Димитров Ангелов
 3. Член – Мария Иванова Нонева
 4. Член – Красимир Костадинов Попов
 5. Член – Стоян Борисов Ангов
 6. Член – Методи Менчев Атанасов
 7. Член – Георги Валентинов Батев

III. ПК по Инвестиционна политика, европейски фондове и международно сътрудничество както следва:

 1. Председател – Младен Стоименов Тимчев
 2. Член – Юлиян Живков Ефендийски
 3. Член – Стоян Костадинов Стоев
 4. Член – Ивелин Емилов Терзийски
 5. Член – Илина Борисова Никова

IV. ПК по Общинска собственост както следва:

 1. Председател – Георги Атанасов Панчев
 2. Член – Йордан Юлиев Тушев
 3. Член – Живко Кирилов Иванов
 4. Член – Антон Бориславов Цанев
 5. Член – Георги Иванов Георгиев

V. ПК по Обществен ред, сигурност и транспорт както следва:

 1. Председател – Антон Бориславов Цанев
 2. Член – Румен Иванов Пачов
 3. Член – Красимир Костадинов Попов
 4. Член – Светослав Димитров Иванов
 5. Член – Петър Додушев
 6. Член – Яне Георгиев Янев
 7. Член – Георги Валентинов Батев

VI. ПК по Местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика както следва:

 1. Председател – Снежана Любенова Стоянова
 2. Член – Явор Иванов Аргиров
 3. Член – Георги Валентинов Батев
 4. Член – Христо Спиров Мегеров
 5. Член – Петър Василев Додушев

VII. ПК по Приватизация и следприватизационен контрол както следва:

 1. Председател – Йордан Юлиев Тушев
 2. Член – Илина Борисова Никова
 3. Член – Светослав Димитров Иванов
 4. Член – Зорица Тошкова Органджиева
 5. Член – Кирил Руменов Ханджийски

VIII. ПК по Земеделие, гори, опазване на околната среда и водите както следва:

 1. Председател – Владимир Огнянов Бабанов
 2. Член – Румен Иванов Пачов
 3. Член – Методи Менчев Атанасов
 4. Член – Мария Иванова Нонева
 5. Член – Снежана Любенова Стоянова
 6. Член – Стоян Борисов Ангов
 7. Член – Христо Спиров Мегеров

IX. ПК по Здравеопазване, интеграция и социални дейности както следва:

 1. Председател – Димитър Любенов Станоев
 2. Член – Христо Спиров Мегеров
 3. Член – Георги Атанасов Панчев
 4. Член – Илина Борисова Никова
 5. Член – Радостина Кирилова Орманлиева

X. ПК по Контрол изпълнението на решенията на Общински съвет както следва:

 1. Председател – Стоян Костадинов Стоев
 2. Член – Яне Георгиев Янев
 3. Член – Владимир Огнянов Бабанов
 4. Член – Снежана Любенова Стоянова
 5. Член – Румен Иванов Пачов

XI. ПК по Образование, наука, култура и вероизповедание както следва:

 1. Председател – Зорица Тошкова Органджиева
 2. Член – Кирил Руменов Ханджийски
 3. Член – Антон Бориславов Цанев
 4. Член – Ивелин Емилов Терзийски
 5. Член – Радостина Кирилова Орманлиева

XII. ПК по Децата, младежта, спорта и туризма както следва:

 1. Председател – Кирил Руменов Ханджийски
 2. Член – Йордан Юлиев Тушев
 3. Член – Петър Василев Додушев
 4. Член – Красимир Костадинов Попов
 5. Член – Ивелин Емилов Терзийски
 6. Член – Радостина Кирилова Орманлиева
 7. Член – Георги Атанасов Панчев

XIII. ПК по Установяване на конфликт на интереси както следва:

 1. Председател – Яне Георгиев Янев
 2. Член – Юлиян Живков Ефендийски
 3. Член – Методи Менчев Атанасов
 4. Член – Янко Димитров Ангелов
 5. Член – Георги Иванов Георгиев
 6. Член – Зорица Тошкова Органджиева
 7. Член – Явор Иванов Аргиров