понеделник, 04.04.2016

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САНДАНСКИ ЗА МАНДАТ

2015-2019 г.

 

 I. ПК по Бюджет и финанси както следва:

 1. Живко Кирилов Иванов – председател
 2. Катерина Костадинова Тренкова – член
 3. Николай Димитров Шаламандов – член
 4. Георги Валентинов Батев – член
 5. Евгени Андонов Панайотов – член
 6. Димитър Любенов Станоев – член
 7. Калин Тошков Терзийски – член

II. ПК по Устройство на територията:

 1. Явор Иванов Аргиров – председател
 2. Янко Димитров Ангелов – член
 3. Георги Атанасов Панчев – член
 4. Андон Славчев Ризов – член
 5. Таня Илиева Велкова – член
 6. Стоян  Борисов Ангов – член
 7. Калин Тошков Терзийски – член

 

III. ПК по инвестиционна политика, европейски фондове и международно сътрудничество

 1. Георги Илиев Синански – председател
 2. Светослав Димитров Иванов – член
 3. Виолета Иванова Ждрапанска – член
 4. Андон Славчев Ризов – член
 5. Катерина Костадинова Тренкова – член
 6. Кирил Руменов Ханджийски – член
 7. Красимир Георгиев Станков – член

IV. ПК по общинска собственост както следва:

 1. Георги Атанасов Панчев – председател
 2. Живко Кирилов Иванов – член
 3. Явор Иванов Аргиров – член
 4. Георги Илиев Синански – член
 5. Евгени Андонов Панайотов – член
 6. Янко Димитров Ангелов – член
 1. Антон Бориславов Цанев – член

 V. ПК по обществен ред, сигурност и транспорт както следва:

 1. Антон Бориславов Цанев – председател
 2. Светослав Димитров Иванов – член
 3. Стоян  Борисов Ангов – член
 4. Румен Иванов Пачов – член
 5. Иван Стоилов Терзиев – член
 6. Костадин Иванов Станоев – член
 1. Илия Георгиев Георгиев – член

VI. ПК по местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика както следва:

 1. Виолета Иванова Ждрапанска – председател
 2. Георги Валентинов Батев – член
 3. Таня Илиева Велкова – член
 4. Панчо Любчов Панчев – член
 5. Аспарух Иванов Костадинов – член
 6. Румен Емилов Гърчев – член
 7. Илия Георгиев Георгиев – член

 

VII. ПК по приватизация и следприватизационен контрол както следва:

 

 1. Кирил Руменов Ханджийски – председател
 2. Николай Димитров Шаламандов – член
 3. Живко Кирилов Иванов – член
 4. Красимир Георгиев Станков – член
 5. Аспарух Иванов Костадинов – член

VIII. ПК по земеделие, гори, опазване на околната среда и водите както следва:

 1. Евгени Андонов Панайотов – председател
 2. Звездан Димитров Гацев – член
 3. Светослав Димитров Иванов – член
 4. Виолета Иванова Ждрапанска – член
 5. Румен Иванов Пачов – член

IX. ПК по образование, наука, култура и вероизповедание както следва:

 1. Панчо Любчов Панчев – председател
 2. Катерина Костадинова Тренкова – член
 3. Звездан Димитров Гацев – член
 4. Антон Бориславов Цанев – член
 5. Костадин Иванов Станоев – член

X. ПК по децата, младежта, спорта и туризма както следва:

 1. Стоян Борисов Ангов – председател
 2. Илия Георгиев Георгиев – член
 3. Иван Стоилов Терзиев – член
 4. Румен Иванов Пачов – член
 5. Костадин Иванов Станоев – член

XI. ПК по здравеопазване, интеграция и социални дейности както следва:

 1. Звездан Димитров Гацев – председател
 2. Димитър Любенов Станоев – член
 3. Таня Илиева Велкова – член
 4. Аспарух Иванов Костадинов – член
 5. Георги Атанасов Панчев – член
 1. Красимир Георгиев Станков – член
 2. Румен Емилов Гърчев – член

 

 XII. ПК по контрол изпълнението на решенията на Общински съвет както следва:

 1. Калин Тошков Терзийски – председател
 2. Явор Иванов Аргиров – член
 3. Димитър Любенов Станоев – член
 4. Николай Димитров Шаламандов – член
 5. Георги Илиев Синански – член

 

XIII. ПК за установяване на конфликт на интереси както следва:

 1. Георги Валентинов Батев – председател
 2. Иван Стоилов Терзиев – член
 3. Андон Славчев Ризов – член
 4. Янко Димитров Ангелов – член
 5. Панчо Панчев – член

XIV. Временна комисия с мандат да проучи всички факти и обстоятелства, свързани с правния статут на неправителствената организация „Еделвайс“  и да изисква от същото дружество всички необходими документи, доказващи внесени такси към община Сандански през последните 5 /пет/ години, в състав от 5 общински съветника и двама представители на Общинска администрация определени със Заповед № АПИОИР-110/ 12.06.2017 г.

Председател: Васил Попов – общински съветник от ПП „ГЕРБ“

Членове: 1. Николай Шаламандов – общински съветник от ВМРО – Българско национално движение

2. Явор Аргиров – общински съветник от Земеделски съюз „Александър Стамболийски“

3. Костадин Станоев – общински съветник от „РЗС“

4. Антон Цанев – общински съветник от „Реформаторски блок“

5. Наталия Ангелова Чолева – мл. юрисконсулт

6. Мария Руменова Бойкова – мл. експерт „Младежки дейности“