сряда, 29.02.2012

Р Е Ш Е Н И Е № 52

от 20 февруари 2012 г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 123/ 30.01.2012 г.- предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на окончателен годишен план на бюджета за 2011 г. и отчета на бюджета за 2011 г. на община Сандански.

 

На основание : чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 30, ал. 1 от ЗОБ и Наредбата на общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ, приета с Решение № 194/ 21.10.2010 г., Общински съвет – Сандански

 

РЕШИ:

1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2011 г. по приходната и разходна част, по функции и дейности, както следва:

ПО ПРИХОДА, в т.ч.: 25 123 565 лв.

За делегирани от държавата дейности 14 125 243 лв.

За местни дейности 10 998 322 лв.

(разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1-4)

ПО РАЗХОДА, в т.ч.: 25 123 565 лв.

За делегирани от държавата дейности 14 125 243 лв.

За дофинансиране на делегирани от държавата

дейности със собствени приходи 612 698 лв.

За местни дейности 10 385 624 лв.

 

Всички решения на сесията на

ОбС от 20 февруари 2012 г. изтеглете ТУК!