сряда, 12.04.2017

Предложение с вх. № 482/ 12.04.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 12.04.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

На основание чл.26, ал.4, предл. второ от Закона за нормативните актове в изключителни случаи срокът за обществените консултации се допуска да бъде по-кратък от 30 дни, но не по-малко от 14 дни. Настоящият случай е именно такъв, тъй като с протест на Окръжна прокуратура – Благоевград се иска обявяването на конкретно посочени разпоредби от Наредбата за незаконосъобразни/нищожни. Недопустимо е прилагането на разпоредби от оспорената наредба, които не съответстват на нормативни актове от по-висока степен. С цел привеждането на подзаконовата нормативна база, приета от Общински съвет – Сандански в съответствие с нормативни актове от по-висока степен е необходимо предприемане на съответните действия в най-кратки срокове.

Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Сандански, на адрес – гр. Сандански, ул.„Свобода“ № 14 или на следния електронен адрес: oba_sandanski@abv.bg.