сряда, 26.09.2012

Отдел „Приватизация, проекти, европейска интеграция” е създаден, през 2004 г., като специализирано звено в Общинска Администрация – Сандански за подготовката, управлението и изпълнението на общински проекти.

Първоначално отдела се състои от двама експерти, но нарастналите задължения и обема на работа поетапно наложиха увеличаване на броя на персонала работещ в това звено до 5 експерта.

Това увеличение не е самоцелно, а е в пряка връзка с нарастващата роля и значение на българските местни власти, след присъединяване на страната ни към Европейския съюз.

Финансовите инструменти на Европейският съюз, предоставени на местните власти са изключителна възможност за икономическо и социално развитие, чрез реализацията на общински проекти.

Основната цел на тези инструменти е да подкрепят процеса на икономическо и социално сближаване, а основна роля в този процес имат общините. А това може да бъде реализирано само с добре подготвена администрация, състояща се от екип от допълващи се експерти и специалисти.

През всичките тези години, членовете на този млад екип в община Сандански, преминаха през редица професионални обучения организирани от различни национални структури – като например – Института за публична администрация, Министерството на държавната администрация и административната реформа, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Националното сдружение на общините в Република България, Сдружението на Югозападните общини, Областна администрация на област Благоевград, различни обучителни и консултантски организации.

Наименование на проекта –„Подкрепа за
деинституционализация на социални институции предлагащи услуги за деца в
риск община Сандански”, договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/1.1-12/2011/029.

Схема за предоставена безвъзмездна финансова помощ №
№BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални
институции предлагащи услуги за деца в риск”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие”, операция 1.1 Социална инфраструктура.

МРРБ

Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013

Изпълнява се 21.02.2012 – 21.02.2014г.

1 095 722.82
лева

Наименование на проекта –„Корекция на река Санданска
Бистрица – градски парк Сандански”, договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/1.4-06/2010/025.

Схема за безвъзмездна финансова помощ
№BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребно мащабни мерки за предотвратяване
на наводнение в градските агломерации”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие”, операция 1.4 „Подобряване на физическата среда
и превенция на риска”

МРРБ

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Изпълнява се 03.06.2011 – 03.06.2013

931 473.04 лева

Наименование на проекта –„Сандански – зората на ранното
християнство”, договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/3.1-03/2010/014.

Схема за безвъзмездна финансова помощ
№BG161PO001/3.1-03/2010, „Подкрепа за развитието на природни, културни и
исторически атракции”, приоритетна ос 3 Устойчиво развитие на туризма,
операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях
инфраструктура

МРРБ

Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013

Изпълнява се 23.11.2011 – 23.11.2013

6  157 446,12
лева

Наименование на проекта-„Обновяване
и оборудване на МБАЛ «Свети Врач», Сандански
”, договор за безвъзмездна
финансова помощ №
BG161PO001/1.1-11/2011/018.

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване но
общински лечебни заведения в градските агломерации”, приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 Социална
инфраструктура.

МРРБ

Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013

Изпълнява се 31.01.2012 – 31.01.2014

3 923 712.68
лева

Наименование на проекта-„Подкрепа между общините в
подкрепа на местната заетост”
Програма за ЕТС Гърция – България2007 – 2013 Изпълнява се в партньорство с община Каламаря, Р.Гърция 14.03.2011-14.03.2013

788 600 евро

за които община
Сандански:

323 910 евро

Наименование на проекта:
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и резширение на ВиК мрежа на гр.
Сандански”

Референтен номер на
процедурата за предоставяне на БФП: BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и
изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в агломерации над 10000 е.ж”, приоритетна ос 1
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води”

МОСВ

Оперативна
програма
„Околна Среда” 2007-2013

Изпълнява се 36 месеца

17.02.2012г.-17.02. 2015г.

51 535 151,
25

лева

Наименование на проекта-„Агробизнес без граници” Програма за ТГС България – Македония 2007 – 2013 Изпълнява се 23.07.2012-23.07.2014

Партньор: общ. Ново Село, Македония

497 378 евро

за които община

Сандански:

265 432 евро

Наименование на проекта-„Възстановяване на природната
среда за добро качество на живот”
Програма за ТГС България – Македония

2007 – 2013

Изпълнява се 23.07.2012-23.07.2014

Водещ партньор: общ. Берово, Македония

494 199,96 евро

за които община

Сандански:

228 712,59 евро

Наименование на проекта -„Развитие за устойчив туризъм”

Схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически
продукт и маркетинг на дестинациите”, операция 3.2 „Развитие на регионалния
туистически продукт и маркетинг на дестинациите”, приоритетна ос 3 „Устойчиво
развитие на туризма”.

МРРБ

Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013

Изпълнява се в партньорство с общините Сандански, Петрич
и Струмяни
11.09.2012-11.01.2014

473 787,60 лв.

Наименование на проекта- „Изграждане на Екокампуси –
като начин за засилване на трансграничното образование и обучение/Акроним: ECOCAMPS”
Програма за ЕТС Гърция – България 2007 – 2013 Изпълнява се в партньорство с СОС Детски селища ,
Александропули, Р.Гърция
14.03.2012-14.03.2014

1 634 558,75
евро

за които община
Сандански:

1 407 148,75
евро

Наименование на проекта-„Културата – мост на
сближаване”
Програма за ТГС България – Македония 2007 – 2013 г.

ИПП

Изпълнява се в партньорство с общ. Ново Село, Македония 19.05.2011 – 19.05.2013

276 922,59 евро
от които за общ. Сандански: 151 000,48 евро