Видяна 6 778 пъти

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските училища на територията на град Сандански, в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 77  от 2017 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2018 г. за организация на дейностите в училищното образование, при спазване на прилежащите райони на обхват за общинските училища в град Сандански.

Настоящата система е приета с Решение на Общински съвет, Сандански и е задължителна за изпълнение от директорите на учебните заведения в град Сандански.

Файловете могат да бъдат изтеглени с клик върху тях. Формат – PDF.