Видяна 306 пъти

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“

Каним Ви да участвате в заключителна пресконференция по ПРОЕКТ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“, Договор № № BG05M9OP001-2.005-0085-С02 Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и се изпълнява от Община Сандански в партньорство с фондация „Институт за социални услуги в общността“.

„Активно включване в Община Сандански” е проект в подкрепа на социалната интеграция на хора в риск, включително с увреждания и на членове на техните семейства, живеещи на територията на общината. Подкрепата се осъществява чрез разкриване и дейност на нова социална услуга – „Център за социална рехабилитация и интеграция” (ЦСРИ), с капацитет 20 места.

Заключителната пресконференцията ще се състои на 10.10.2018 г. /сряда/ от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Сандански, находяща се на ет. 2, стая 209 в сградата на Община Сандански. Участници в събитието ще бъдат представители на Общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда”, потребители и близки и други заинтересовани лица.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 BG05M9OP001-2.005-0085-C02„Активно включване в община Сандански“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд