Видяна 852 пъти

ОБЩИНА САНДАНСКИ С НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ

 

На 18.04.2017 г. , община Сандански сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-2.005-0085 „Активно включване в община Сандански“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

По проекта община Сандански ще работи в партньорство с ФОНДАЦИЯ „Институт за социални услуги в общността“

Продължителността на проекта е от 18.04.2017 г. до 18.10.2018 г.

Главната цел на проекта е намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места.

Основните дейности на проекта са :

  1. Организация и управление на проекта
  2. Проучване на нуждите от подкрепа за социална интеграция сред семействата с деца и възрастни с риск в община Сандански;
  3. Извършване на ремонтни дейности и закупуване на Център за социална рехабилитация и интеграция;
  4. Разкриване и организация на дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция;
  5. Пряка работа с потребителите на социалната услуга;
  6. Предоставяне на интегрирана подкрепа на членове на семейства, предоставящи грижи за дете или възрастен в риск;
  7. Популяризиране на ресурсите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността;
  8. Осигуряване на публичност и информация по проекта.

За целите на проекта е предвидено да се реновират помещения публична общинска собственост, които да се обзаведат и оборудват съобразно целите на услугата.

Социалната услуга по проекта ще е с капацитет 20 потребителя, които ще се обслужват от 8 членен екип от специалисти.

Съгласно договорените условия, партньорите по проекта – ФОНДАЦИЯ „Институт за социални услуги в общността“, ще съберат информация сред представители на целеви групи, живеещи на територията на гр. Сандански и селата Дамяница, Катунци и Ново Делчево, която ще бъде обобщена и анализирана. На база получените резултати, ще бъдат планирани и реализирани конкретни дейности в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, които да отговарят на потребностите им. Центърът ще осигурява и мобилни услуги – в домашна среда, в зависимост от потребностите на потребителите в риск и техните близки. Предвижда се мобилен екип на ЦСРИ да извършва минимум по едно посещение седмично в селата Катунци, Дамяница и Ново Делчево. Приблизително девет потребителя от населените места ще могат да се възползват от новосъздадената услуга.

Стойността на проекта е 178 708,99 лв., като съфинансирането от Европейския социален фонд е в размер на 151 902,64 лв., а националното съфинансиране е в размер на 26 806,35 лв.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

BG05M9OP001-2.005-0085-C01„Активно включване в община Сандански“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд