Видяна 307 пъти

ОБЩИНА САНДАНСКИ ПОДОБРЯВА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В ЗПГ „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ“ С ПРОЕКТ ЗА 1 412 000 ЛВ.

С начална пресконференция и символична „първа копка“ Община Сандански представи проект „Реконструкция и модернизация на ЗПГ „Климент Тимирязев“ – град Сандански.

В конферентната зала на училището, в присъствието на част от ръководството на Община Сандански, екипът по проекта, директорът на ЗПГ – Емил Терзийски, ученици и преподаватели, бяха презентирани и очакваните резултати от реализацията на проекта. Подобряване качеството на образователната среда, чрез обновяване на материалната база е сред главните цели при реализацията на проекта. Предвижда се реконструкция и модернизация на сградата чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност – които са предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност  – полагане на топлоизолация по фасади, тавани и подове, подмяна на дограми.

Ще бъде изградена и нова спортна инфраструктура – спортна площадка. Вече тече цялостна реконструкция на физкултурния салон и прилежащи към него помещения. Ще бъдат реконструирани и  санитарните помещения.

Спазен бе ритуалът за здраве и успешно приключване на проекта – менче с вода и сладка пита с мед.

Презентация


Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.002-0036  «Реконструкция и модернизация на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ – град Сандански, община Сандански“», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.