Видяна 581 пъти

ОБЩИНА САНДАНСКИ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РАБОТА В НОВОРАЗКРИВАЩИЯ СЕ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Община Сандански, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.005-0085-С01, „Активно включване в община Сандански“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще осъществи подбор на служители за работа в новоразкриващия се Център за социална рехабилитация и интеграция, в изпълнение на дейностите по проекта.

 

ОБЯВЯВА СЕ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 

ДЛЪЖНОСТ БРОЙ РАБОТНИ МЕСТА
Социален работник с ръководни функции 1
Социален работник 1
Психолог 1
Логопед 1
Трудотерапевт 1
Рехабилитатор 1
Педагог 1
Юрист 1
Хигиенист 1

 

 1. Минимални специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

“Социален работник с ръководни функции“:

 • Степен на завършена образователно квалификационна степен: висше – магистър;
 • Професионално направление: социални дейности / психология
 • Професионален опит: 2 години;

Допълнителни изисквания и квалификации за длъжността: компютърна грамотност

“Социален работник“:

 • Степен на завършена образователно квалификационна степен: висше – бакалавър;
 • Професионално направление: социални дейности / психология
 • Професионален опит: не се изисква;

“Психолог“:

 • Степен на завършена образователно квалификационна степен: висше – бакалавър;
 • Професионално направление: психология
 • Професионален опит: не се изисква;

“Логопед“:

 • Степен на завършена образователно квалификационна степен: висше – бакалавър;
 • Професионално направление: логопедия
 • Професионален опит: не се изисква;

“Трудотерапевт“:

 • Степен на завършена образователно квалификационна степен: висше – бакалавър;
 • Професионално направление: социални дейности / психология
 • Професионален опит: не се изисква;

“Рехабилитатор“:

 • Степен на завършена образователно квалификационна степен: висше – бакалавър;
 • Професионално направление: кинезитерапия
 • Професионален опит: не се изисква;

“Педагог“:

 • Степен на завършена образователно квалификационна степен: висше – бакалавър;
 • Професионално направление: Педагогика
 • Професионален опит: не се изисква;

“Юрист“:

 • Степен на завършена образователно квалификационна степен: висше – бакалавър;
 • Професионално направление: Право
 • Професионален опит: не се изисква;

“Хигиенист“:

 • Степен на завършена образователно квалификационна степен: няма изискване
 • Професионален опит: не се изисква;

 

 1. Начин на провеждане на подбора
 • Предварителен подбор и оценка по документи

Оценката по документи ще се осъществи от Комисията за подбор на персонала на 16.10.2017 г. , по следните критерии:

 • Наличие на релевантно образование (висше релевантно образование за специалистите, не се изисква образователна степен за хигиениста);
 • Опит в предоставянето на социални/ консултантски услуги или в пряка работа с уязвими лица;
 • Информативност и прецизност на представените документи.

 

Присъждането на точки по отделните критерии става по следния начин:

По критерий  “Образование”

Оценяването на образованието се извършва въз основа на представения документ за завършена образователна степен. Кандидатът получава 1 точка при наличие на диплом/ удостоверение за релевантно образование (висше образование – за специалистите; средно образование – за хигиениста), а при не завършено или друго образование получава 0 точки.

По критерий  “Допълнителна професионална квалификация”

Оценяването на допълнителната професионална квалификация се извършва въз основа на представен документ за квалификация. Кандидатът получава 1 точка при наличие на такъв документ и 0 точки – при липса на такъв документ.

По критерий “Опит в предоставяне на социални/ консултантски услуги или пряка подкрепа на уязвими лица”

Оценяването на практическия опит в сферата на социалните услуги/ консултиране или пряка подкрепа на уязвими лица се извърша въз основа на включения в трудовата книжка (осигурителна книжка) трудов стаж на кандидата. Оценката за опит в социалните/ консултантски услуги или в пряка подкрепа на уязвими лица се формира като: при наличие на опит над 5 г. кандидатът получава 2 т., при наличие на опит до 5 г. – получава 1 т., а при липса на подобен опит – 0 т.

 

По критерий “Информативност и прецизност на предоставената документация ”

Оценката за информативност и прецизност на предоставената документация от кандидата се формира в зависимост от вида и изчерпателността на документите на кандидатите. При пълна и изчерпателна документация на изискваните документи кандидатът получава 2 точки, при добре организирана, но с пропуски документация кандидатът получава 1 точка, при недостатъчна документация – 0 точки.

Максималният брой точки, който може да се получи от оценката на документите на кандидатите, е 6 точки.

Председателят на Комисията попълва таблицата за оценка на кандидатурите по документи съобразно тяхното образование, допълнителна квалификация, релевантен опит и прецизност на предоставената информация в Приложение 1.

 • Провеждане на интервю

Комисията провежда индивидуално интервю с всеки кандидат. Членовете на комисията провеждат полуструктурирано събеседване.

По време на интервюто се оценяват социалните и професионалните умения на кандидата, както и лични качества като чувство за отговорност, нагласи към уязвимите лица, мотивация за работа на кандидатите, др. Оценката на конкретния кандидат се получава като сбор от оценките на всеки член на комисията. Всеки член на комисията може да даде максимум 12 точки на един кандидат. Оценката, която получава кандидатът, е средно аритметично от оценките на всички членове на комисията -(Tk12+..ОN)/N

Tk Точки кандидат

О1– оценка първи член на комисията

О2– оценка втори член на комисията

ОN– оценка…  N член на комисията

N- брой членове на комисията

 1. Необходими документи за участие в подбора:
 • Заявление по образец
 • Професионална автобиография;
 • Копие от Диплом / удостоверение за завършено релевантно образование;
 • Копие от документ за релевантна допълнителна квалификация, др при наличие на такива.;
 • Копие от лична карта;
 • Копие от трудова книжка (Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите);

 

 1. Щат и основна месечна заплата, трудово правоотношение:

 

ДЛЪЖНОСТ ЩАТ ОСНОВНО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ с включени осигуровки за работодател ВИД НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Социален работник с ръководни функции 1 820,00 лв. Трудов договор
Социален работник 1 780,00 лв. Трудов договор
Психолог 1 780,00 лв. Трудов договор
Логопед ½ 390,00 лв. Трудов договор
Трудотерапевт ½ 390,00 лв. Трудов договор
Рехабилитатор ½ 390,00 лв. Трудов договор
Педагог ½ 390,00 лв. Трудов договор
Юрист ½ 40,00 лв./час Граждански договор
Хигиенист ½ 265,00 лв. Трудов договор

 

 1. Място за поддаване на документите за участие:

Документите се поддават в сградата на община Сандански, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ 14, „Административен център“ – Деловодство, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

 1. Срок за подаване на документите:

Срока за поддаване на заявления за кандидатстване е 5 (пет) работни дни от датата на обявлението, поставено на информационното табло, намиращо се на партерния етаж в сградата на Община Сандански и публикувано на интернет страницата на общината: www.sandanskibg.com

 

Телефон за контакт и информация 0746/89 102 – Дирекция „ОКССД“

 

Приложение: Образец Заявление /Изтеглете – Заявление по образец/

 

Срок на валидност на обявлението: 09.10.2017 г. – 13.10.2017 г.

 

КИРИЛ КОТЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

BG05M9OP001-2.005-0085-C01„Активно включване в община Сандански“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд