Видяна 254 пъти

КМЕТЪТ КИРИЛ КОТЕВ ДАДЕ СИМВОЛИЧЕН СТАРТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

В присъствието на граждани от сдруженията на собствениците от трите сгради, които ще бъдат санирани на ул. „Св. Св. Кирил и Методий, ул. „Чудомир Кантарджиев“ и ул. „Никола Вапцаров“ непосредствено до жилищният блок на ул. „Никола Вапцаров” №39, кметът на община Сандански – Кирил Котев даде символичен старт на строителните дейности. Г-н Котев  пожела на строителите спорна и успешна работа, на гражданите по малко затруднения в  хода на строително-монтажните работи и дълги безаварийни години на ползване след завършването им. Гражданите бяха уверени, че качеството на строителството ще бъде стриктно контролирано от експертите на строителния надзор и от експертите в община Сандански.

За здраве и успешна работа всички присъстващи се почерпиха с традиционна сладка пита.

По проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради на ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №33 и 33А, ул.“Чудомир Кантарджиев“ №23,      ул. „Никола Вапцаров“ №39, – град Сандански, община Сандански” изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP001-2.001-0174-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. на 10.082017 г. официалното събитие първа копка е част от дейност информираност и публичност по проекта обезпечаваща  максимална информираност, публичност и прозрачност на проекта с помощта и на различни канали на средствата за масово осведомяване. По този начин се създава широка обществена подкрепа за реализацията на дейностите и гарантиране на устойчивостта на резултатите на проекта.

Проектът предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради, частна собственост, находящи се в град Сандански, на следните адреси – ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №33 и 33А, ул.“Чудомир Кантарджиев“ №23, ул. „Никола Вапцаров“ №39, съгласно процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020.

Целите на проекта са в съответствие с основната цел на настоящата процедура – повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор, намаляване на разходите за енергия, водещо до по ниски емисии парникови газове, подобряване качеството на въздуха, удължаване на жизнения цикъл на сградите и подобряване привлекателността и традиционните функции на малките и средни градове.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са: осъвременени и ремонтирани три броя жилищни сгради в град Сандански – отговарящи на актуалните изисквания за енергийна ефективност и придобили нов естетически облик, водещ до подобряване на градската среда и качеството на живот в нея.

Потребността от реaлизацията на комплекса от мерки за подобряване на енергийната ефективност е свързана с недоборото им материално техническо състояние и големите енергийни загуби.

Информация за самите сгради обект на интервенция:

  1. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Сандански, ул.“Чудомир Кантарджиев“№23. Сградата се състои от един вход и шест броя самостоятелно обособени обекта. От тях с жилищно предназначение са шест броя, като всички са частна собственост. В сградата няма обособени обекти със стопанска дейност. В сградата няма изграден асансьор.

Строителството на сградата е започнало в началото на 50-те години като еднофамилни жилищна сграда, а днешния си вид придобива след завършване на надстрояване през 1986 г.

Състои се от четири етажа и един полуподземен етаж, в който са разположени мазетата. Понастоящем в сградата живеят 17 човека

Категория на строежа:  четвърта

Застроена площ: 264,23 м2

Разгъната застроена площ:  1584,92 м2

  1. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Сандански, ул.“Никола Вапцаров“ № 39, Жилищният блок е построен през 1980 г. чрез система на изпълнение на строителството „пакетно повдигащи се плочи”. Състои се от сутерен и шест етажа – 5 типови етажа и 1 етаж, където са разположени тавански помещения. Сградата се състои от 1 вход  и 20  броя самостоятелно обособени обекта. От тях с жилищно предназначение са 20  броя, като всички са частна собственост. На всеки етаж има по два тристайни и два двустайни апартамента. Понастоящем в сградата живеят 43 човека.          Няма обособени обекти със стопанска дейност. В сградата има изграден един асансьор, като техническото помещение за него се намира на покрива. Сутерена е полувкопан, като в него са разположени складови помещения – мазета.

Категория на строежа:  трета

Застроена площ: 331,55 м2

Разгъната застроена площ:  2 589,43 м2

Височина на сградата до кота корниз:  16,54 м.

3. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Сандански, ул. „Св.св. Кирил и Методий““ № 33 и №33 А.  Построена е през 1989 г. и има пет етажа – 4 надземни и един полуподземен

Сградата се състои от два входа и 10 броя обособени обекта. От тях с жилищно предназначение са девет броя, като всички са частна собственост и един брой обособен обект със стопанска дейност. Обособеният обект със стопанска дейност е помещение от 50 кв. метра – използвано за хранителен магазин. В сградата няма изграден асансьор.

Категория на строежа:  четвърта

Застроена площ: 265,86 м2

Разгъната застроена площ:  1 678,80 м2

Височина на сградата до кота корниз:  11,75 м.

За трите сградите са предвидени следните енергоспестяващи мерки и технически мерки, както следва:

  • топлоизолиране на външни стени, чрез полагане на топлоизолация
  • подмяна на съществуваща дограма (неотговаряща на изискванията за енергийна ефективност) с нова петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет. Предвидена е подмяна на дограмата на апартаментите и на общите части
  • топлоизолиране на покрив, чрез полагане на топло и хидроизолация
  • топлоизолиране на подове сутерен и еркери на тераси, чрез полагане на топлоизолация
  • подмяна на осветителни тела в общите части с енергоспестяващи такива
  • дребномащабни конструктивни дейности – в зони на обрушено бетоново покритие, ремонт и измазване на покривни комини
  • монтаж на система за мълниезащита

Изпълнител на строителството е фирма „КНД – Консулт” ООД,, а изпълнител на строителния надзор – „Рутекс” ООД.

Краен срок за изпълнение на строителните дейности – 18 декември 2017 г.

Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0174-C01

                               –––––––––––––––––––––––––––––––-

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0174-C01 Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради на ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №33 и 33А, ул. „Чудомир Кантарджиев“ № 23, ул. „Никола Вапцаров“ № 39 – гр. Сандански, община Сандански“, “, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.