Видяна 200 пъти

Информационна среща „Енергийна ефективност в периферните райони – 3“

На 30.12.2019 г. от 16:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет, град Сандански, община Сандански проведе информационна среща по повод стартиралата кампания за прием на заявления за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

При голям интерес от страна на гражданите премина информационната среща, на която кметът на община Сандански – г-н Атанас Стоянов заедно с екип от експерти от общинска администрация, направиха разяснения относно реда и условията за кандидатстване, критериите за допустимост и подбор и методиката за оценяване на подадените проектни предложения.

На срещата стана ясно, че настоящата процедура е за набиране на проектни предложения на конкурентен подбор, при която проектните предложения на Община Сандански ще се конкурират с тези на останалите 27 общини от четвърто ниво на националната полицентрична система.

Съгласно критериите за техническа и финансова оценка на проектните предложения ще се дава предимство на по-големи жилищни сгради – с над 20 самостоятелни обекта.

Заявленията за интерес и финансова помощ (ЗИФП) с необходимите приложения ще се приемат в срок до 17:00 ч. на 15.01.2020 г. на адрес: Община Сандански, бул. „Свобода” №14, в Общинска администрация Сандански от 8:00 – 17:00 всеки работен ден.