Видяна 181 пъти

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ДОМА НА КУЛТУРАТА В ГРАД САНДАНСКИ”

На 15 март 2019 г. от 11:00 часа в Дома на културата в град Сандански, във фоайето на втори етаж 2 – Галерия, ще се проведе заключителна пресконференция по проект  BG16RFOP001-2.001-0094 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански”, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0094-С01, по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“  BG16RFOP001-2.001 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.”

Ще бъдат представени постигнатите резултати по проекта, изпълнените дейности и разходваните средства по бюджета на проекта за подобряване на енергийната ефективност в най-важната и представителна сграда на културната инфраструктура на град Сандански и община Сандански.

Изградената през 1979 г. сграда с разгъната застроена площ от 5 327 кв.м., след реализацията на комплекса от строителни дейности, постигна енергиен клас „B”, а новата централизирана система за отопление, вентилация и климатизация, позволи постигането на необходимият комфорт на ползване, при ниски енергийни разходи.

В края на пресконференцията ще се проведе кратък празничен концерт на който, потребители на културната институция ще зарадват със свои изпълнения присъстващите.


 Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0094 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.