Видяна 877 пъти

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“

Във връзка с приключването на проект: „Активно включване в община Сандански“, по Договор№ BG05M9OP001-2.005-0085-C02 на 10.10.2018 г. от 10.00 часа в Заседателна зала на община Сандански се проведе заключителна пресконференция. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и се изпълнява от Община Сандански в партньорство с Фондация „Институт за социални услуги в общността“. Целта на проекта е да подпомогне и мотивира хора с увреждания и членове на семейства с деца и възрастни в риск да търсят работа и да се включат в пазара на труда.

На срещата бяха представени постигнатите резултати от изпълнението на дейностите и целите  на проекта.

В събитието взеха участие представители на Общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане“ и Дирекция „Бюро по труда“, служители от Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/, и други заинтересовани лица.

Презентация „Активно включване в община Сандански“


–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

BG05M9OP001-2.005-0085-C02„Активно включване в община Сандански“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд