Видяна 384 пъти

В ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРИКЛЮЧИ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ В ПОМОЩ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

На 29.09.2017 г. в община Сандански се проведе заключителна пресконференция, организирана в рамките на проект „Независим живот за гражданите на Сандански“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Договор № BG05M9OP001-2.002-0130-С001.

На пресконференцията бяха отчетени постигнатите резултати от изпълнението на проектните дейности. Проектът беше насочен към подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна проектът имаше за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

По проекта беше закупено специализирано транспортно средство – микробус, адаптирано за хора с увреждания.

Стойност на проекта : 499 358,90 лв.

С постановление на Министерски съвет от юли 2017 г. се осигурява държавно финансиране за продължаване на предоставянето на услуги от социалните асистенти и домашните помощници на лица с увреждания, самотно живеещи възрастни хора и такива в невъзможност да се самообслужват, до края на 2017 година.

–––––––––––––––––––- www.eufunds.bg ––––––––––––––––––– Проект: BG05M9OP001-2.002-0130-C001 „Независим живот за гражданите на Сандански“, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз