четвъртък, 19.03.2015

Представителите на „ЮнайтКонсултинг” ЕООД – ИванинаСярова, ръководител на екипа и ЯничкаТруева, зам. ръководител на екипа, изпълняващ ИПГВР на гр. Сандански, представихапроектаза интегрирания план на Сандански при разработването ,на който активно участие взеха и представители на заинтересованите страни на среща, проведена  в залата на Общински съвет.

На срещата бяха направени препоръки и предложения за подобряване и допълване на проекта като всички те ще бъдат обсъдени от екипа по проекта и общинска администрация Сандански и при необходимост плана ще бъде коригиран преди да бъде представен за решение и от Общински съвет Сандански.

Бяха представени всички проекти, включени в реализацията на ИПГВР, разделени в няколко проектни групи – „Икономическо развитие“, „Пространствена структура и градска среда“, „Социална среда“, и „Административен капацитет и партньорство“.

Стана ясно, че за подобряване на пътната мрежа са заложени три проекта, ще бъде изградена и нова детска градина в квартал „Изгрев” с два проекта, за благоустройство на публичните пространства, включително и ремонт на Летния театър ще се кандидатства с три проекта и пр.

Представена бе и бюджетната рамка и източниците на финансиране, както и план графикът за изпълнение на заложените проекти в ИПГВР на град Сандански.

Мненията и коментарите по съдържанието на стратегическата част на ИПГВР на град Сандански отразиха желанието за повече инвестиции в областта на спорта, публични градски обекти (сграда на пожарната и ГУМ), както и довършване на обект „Детски санаториум” и изграждане на северна дъга на околовръстен път. Екипът от експерти поясни недопустимостта на обект „Детски санаториум” и изграждане на северна дъга на околовръстен път, поради това, че същите са извън регулацията на града. За сградата на ГУМ има намерение на общинското ръководство за нейната продажба, което обезсмисля включването на сградата в ИПГВР. Екипът от експерти прие предложението сградата на пожарната да бъде включена като обект в ИПГВР.

Model