петък, 10.10.2014

Уважаеми съграждани, Общинска администрация Сандански провежда кратко социологическо проучване, което ще спомогне изготвянето на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански”.

Вие имате шанса чрез тази анкета, реално да вземете участие в решаването на конкретни въпроси, свързани с бъдещето на града и квартала, в който живеете.

Целта на социологическо проучване е да се събере необходимата информация за мнението на всички групи заинтересовани страни (граждани, бизнес, нестопански организации и администрация) с акцент относно проблемите на града и елементите на градската среда, нуждаещи се от развитие:

  • състоянието на местните услуги, удовлетвореността и информираността за тях;
  • състояние на местния бизнес и нуждите му;
  • идентифициране на проблемите в града и тяхната приоритизация;
 • съществуващи проблеми и потребности/очаквания/намерения на населението.Вашето мнение ще бъде взето предвид за представяне на следните тематични направления в проучването:

 • Проучването ще даде оценка относно удовлетвореността от предоставяните публични услуги на територията на града и динамиката в тяхното развитие, ще представи отговори на въпроси като например кой е най-важен въпрос/приоритет, с който веднага трябва да се заемат управляващите на община Сандански, кои трябва да са основните приоритетни дейности за развитие в града, както и кои територии на града имат нужда от обновяване и интервенции през следващите години.
 • Състояние на град Сандански

 1. Степента на удовлетвореност от предлаганите публични услуги към момента
 2. Динамика в развитие на публичните услуги
 3. Изследване на състоянието на градската мобилност и здравните услуги.
 4. Проблемни области пред развитието на града
 • Състояние на бизнес средата в град Сандански

 1. Профил на представителите на бизнеса, участвали в проучването
 2. Състояние и проблеми пред бизнеса в града
 • Структури на гражданското общество

 1. Профил на нестопанските организации, участвали в проучването
 2. Взаимодействие с местните власти
 3. Участие на СГО в процесите на вземане на решения на местно ниво
 4. Развитие на града и общината
 • Състояние на жилищните райони/квартали

 1. Динамика в развитието на районите за живеене
 2. Състояние на сградния фонд
 3. Състоянието на комуналните услуги в районите за живеене
 4. Състоянието на околната среда
 5. Степен на удовлетвореност от различни елементи на градската инфраструктура в районите за живеене
 • Развитие на града

 1. Приоритети в развитието на град Сандански
 2. Дейности от първостепенна важност за развитието на град Сандански
 3. Бизнес сектори с потенциал за развитие в град Сандански
 4. Потребност от услуги и инфраструктура в районите за живеене

За правилното идентифициране на проблемите на градската среда, територията на града е разпределена на зони, включващи кварталите/районите за живеене, както и промишлените зони. Приканваме Ви в отговора на анкетата да се идентифицирате, съобразно това разпределение, което ще улесни обобщаването на информацията за града.

Разпределението ще откриете на адрес: Карта Сандански

Анкетата, предназначена за граждани ще откриете на адрес:

https://www.surveymonkey.com/s/grajdani_sandanski

Анкетата, предназначена за неправителствени организации ще откриете на адрес:

https://www.surveymonkey.com/s/ngo_sandanski

Анкетата, предназначена за бизнеса ще откриете на адрес:

https://www.surveymonkey.com/s/biznes_sandanski

Предварително Ви благодарим за отделеното време и отзивчивостта!

 

Екип на общинска администрация Сандански