петък, 30.05.2014

 

opr

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от

държавния бюджет на Република България

Във връзка с изпълнението на проект BG161PO001/5-03/2013/005 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански”, се състоя Начална пресконференция на 30.05.2014 г., от 10.00 часа в Залата на Общински съвет Сандански.

Проекта се финансира по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за развитие на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

На Конференцията бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати. Проекта е на обща стойност 199 900,00 лв. Срока за изпълнение е 20 месеца, 20.12.2013 г – 20.08.2015 г.
С реализацията на този проект и изработването на Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Сандански се очаква да се осигури бъдещото развитие на града, като предвидените в него интервенции в голямата си част ще бъдат обект на финансиране от Структурните фондове на ЕС чрез Оперативните програми през следващият програмен период, с хоризонт до 2020г.
Планът ще конкретизира ключовите зони и проекти от които зависи бъдещото развитие на град Сандански, насочени към усъвършенстването и физическото обновяване на градската среда, както и към повишаване на неговата инвестиционна атрактивност.
В събитието взеха участие екипа по проекта, представители от Общинска администрация Сандански, общински съветници, представители на местни институции, архитекти, медии и жители на гр. Сандански.

Този документ е създаден в рамките на проект ” Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 -2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”.

Презентация