четвъртък, 02.04.2015

 

images

С ъ о б щ е н и е

 

 

Община Сандански Ви канят да вземете участие в повторно обществено обсъждане на 07.04.2015г /вторник/ . от 17:30 часа в залата на съветника, Община Сандански във връзка с отразените предложения по програмата за реализация на ИПГВР, направени при проведеното на 18.03.2015 година обществено обсъждане на изготвения Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Сандански.

Разчитаме на Вашето присъствие и активно участие!

 

 

арх. Васка Терзиева

Главен архитект на Община Сандански

 

Андон Тотев

Кмет на Община Сандански

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ , Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.