сряда, 28.05.2014

 opr

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Във връзка с предстоящото официално представяне на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански”, по договор за безвъзмездна финансова помощ с реф. BG161PO001/5-03/2013/005, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за развитие на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Ви каним да присъствате на Начална конференция, която ще се състои на 30.05.2014 г. (петък), от 10.00 часа в Залата на Общински съвет, сградата на Община Сандански на адрес: гр. Сандански, бул. “Свобода” 14.

На Конференцията ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

 

Надявам се, че ще откликнете на нашата покана!

 

 

 

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

                                                                                     

 Този документ е създаден в рамките на проект ” Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 -2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”.