четвъртък, 08.10.2015

untitled

П О К А Н А

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански”, по договор за безвъзмездна финансова помощ с реф. BG161PO001/5-03/2013/005, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за развитие на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Ви каним да присъствате на Заключителна пресконференция, която ще се състои на 12.10.2015 г. (понеделник), от 08.30 часа в Залата на II етаж в сградата на Община Сандански на адрес: гр. Сандански, бул. “Свобода” 14.

На пресконференцията ще бъдат представени резултатите от проекта.

Надявам се, че ще откликнете на нашата покана!

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ