сряда, 14.01.2015

images

 

На 19.01.2015г., от 13:30 часа, в залата на Общински съвет Сандански (бул. Свобода 14, гр. Сандански)  ще се проведе среща – фокус група на тема „Установяване на зоните и елементите на градската среда, нуждаещи се от развитие”, във връзка с изпълнение на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански”,финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.

Каним всички заинтересовани граждани да вземат участие в дискусията, която ще бъде съсредоточена върху потребностите и стратегическите проблеми в развитието на града, и разработването на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Сандански.

Тази публикация е създадена в рамките на проект: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РООО1/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.