Уведомление за провеждане на консултации за състава на ОИК

ДО РЪКОВОДСТВОТО
НА ПАРТИЯ „ГЕРБ”

 ДО РЪКОВОДСТВОТО
НА КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

 ДО РЪКОВОДСТВОТО
НА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”

 ДО РЪКОВОДСТВОТО
НА ПАРТИЯ „ДПС”

 ДО РЪКОВОДСТВОТО
НА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

 ДО РЪКОВОДСТВОТО
НА КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”

 

 Относно: Предстоящи избори за общински съветници и кметове

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 година с Указ №163/10.07.2019 година на Президента на Република България (ДВ, бр.56/16.07.2019 година), на основание чл.75, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс и в изпълнение на т.1 и т.2 от Решение №600-МИ/09.08.2019 година на ЦИК, Ви уведомявам, че на 19.08.2019 година (понеделник) от 10.00 ч. в Заседателната зала на ІІ етаж в сградата на община Сандански (бул. „Свобода” №14) ще се проведат консултации за състава на ОИК – Сандански.

На консултациите присъстващите задължително трябва да представят  следните документи (чл.75, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс и т.3 от Решение №600-МИ/09.08.2019 година на ЦИК):

  1. Писмено предложение за състава на ОИК, което да съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага;
  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по – рано от 10.07.2019 година или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то НС, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. Копие от диплома за завършено образование или оригинал на уверение за завършено образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че предложените лица са юристи);
  5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
  6. Декларация за съгласие на всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение №1).

 

Приложение:

  1. Решение №600-МИ/09.08.2019 г. на ЦИК; Решение №603-МИ/12.08.2019 г. на ЦИК
  2. Декларация (Приложение №1) към Решение №600-МИ/09.08.2019 година;

 

 КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

Настоящото уведомление е публикувано на интернет страницата на община Сандански, както и на информационното табло в сградата на община Сандански, бул. „Свобода“ №14.