Съобщение за промени в обхвата на избирателни секции на територията на община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_____________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 година с Указ №163 от 10.07.2019 година на Президента на Република България (ДВ, бр.56 от 16.07.2019 година), Общинска администрация – Сандански уведомява гласоподавателите, че със Заповед № АПИОЧР-118/04.09.2019 г. на кмета на община Сандански за образуване на избирателни секции на територията на община Сандански и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес, са направени промени в обхвата на избирателните секции на територията на община Сандански, както следва :

  1. Избирателите с постоянен адрес с. Кръстилци могат да упражнят правото си на глас в СИК №001, намираща се в гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, бл.35 ;
  2. Избирателите с постоянен адрес с. Лехово, могат да упражнят правото си на глас в СИК №065, намираща се в сградата на кметството в с. Яново, община Сандански ;
  3. Избирателите с постоянен адрес с. Златолист и с. Пиперица могат да упражнят правото си на глас в СИК №072, намираща се в сградата на кметството на с. Враня, община Сандански.

Общинска администрация – Сандански


гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg