Уведомление за провеждане на консултации с политическите партии и коалиции за сформиране съставите на СИК

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ

____________________________________________

 

ДО РЪКОВОДСТВОТО

НА ПАРТИЯ „ГЕРБ”

ДО РЪКОВОДСТВОТО

НА КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” 

ДО РЪКОВОДСТВОТО

НА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”

ДО РЪКОВОДСТВОТО

НА ПАРТИЯ „ДПС”

 ДО РЪКОВОДСТВОТО

НА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

ДО РЪКОВОДСТВОТО

НА КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”

 

Относно: Предстоящи избори за общински съветници и за кметове

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

           Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 година с Указ №163/10.07.2019 година на Президента на Република България (ДВ, бр.56/16.07.2019 година), на основание чл.91, ал.1, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс и в изпълнение на т.3, т.5 и т.6 от Решение №1029-МИ/10.09.2019 година на ЦИК, Ви уведомявам, че на 18.09.2019 година (сряда) от 10.00 ч. в Заседателната зала на ІІ етаж в сградата на община Сандански (бул. „Свобода” №14) ще се проведат консултации за сформиране съставите на СИК на територията на община Сандански.

На консултациите присъстващите задължително трябва да представят  следните документи (чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс и т.8 от Решение №1029-МИ/10.09.2019 година на ЦИК):

  1. Писмено предложение за състава на СИК, което да съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага;
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по – рано от 10.07.2019 година или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то НС, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. Заверено пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на СИК не се яви в изборния ден;

Приложение:

  1. Решение №1029-МИ/10.09.2019 година на ЦИК;
  2. Методически указания за определяне съставите на СИК и Изчислителна процедура към Методически указания, приети с Решение №1029-МИ/10.09.2019 година на ЦИК;
  3. Решение №14-МИ/12.09.2019 година на ОИК – Сандански за определяне броя на членовете на СИК;
  4. Таблица с броя на избирателите във всяка избирателна секция на територията на община Сандански по предварителни избирателни списъци.
  5. Таблица с общото разпределение на местата в СИК, по партии и коалиции, съгласно Методическите указания;

 

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

Настоящото уведомление е публикувано на интернет страницата на община Сандански, както и на информационното табло в сградата на община Сандански, бул. „Свобода“ №14.