Списък на кметствата в община Сандански, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с § 153 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 39/ 26.05.2016 г.), Указ № 163/10.07.2019 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 56/16.07.2019 г.) за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. , писмо изх. № МИ-03-8/14.08.2019 г. на Централната избирателна комисия

 

ПУБЛИКУВАМ:

Списък на кметствата в община Сандански, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кмет на община на 27.10.19 г. :

 

 1. Кметство с. Вълково ;
 2. Кметство с. Дамяница ;
 3. Кметство с. Джигурово ;
 4. Кметство с. Катунци ;
 5. Кметство с. Лебница ;
 6. Кметство с. Левуново ;
 7. Кметство с. Лешница ;
 8. Кметство с. Ново Делчево ;
 9. Кметство с. Петрово ;
 10.  Кметство с. Плоски ;
 11.  Кметство с. Поленица ;
 12.  Кметство с. Склаве ;
 13.  Кметство с. Струма.

 

Настоящото съобщение да се обяви чрез поставянето му на съответното информационно табло в сградата на общината и публикуването му на официалната страница на общината в интернет.

 

КИРИЛ КОТЕВ
Кмет на община Сандански