Подаване на Заявление-декларация за вписване в избирателен списък от граждани на държави-членки на ЕС

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 година и на основание чл. 408, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, уведомяваме всички граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които отговарят на условията по чл.396, ал.2 от Изборния кодекс и желаят да бъдат вписани в избирателен списък – част II, че могат да упражнят правото си на глас, като в срок до 16.09.2019 година (включително) представят в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място в община Сандански Заявление – Декларация по образец (Приложение №8 – МИ от изборните книжа) .

  • Изтеглете Заявление – Декларация (Приложение №8 – МИ) ТУК.

Условията по чл.396, ал.2 от Изборния кодекс, на които трябва да отговарят  гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които не са български граждани, са:

  1. Да са навършили 18 години към изборния ден включително;
  2. Да не са поставени под запрещение;
  3. Да не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
  4. Да имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България;
  5. Да са живели най – малко през последните шест месеца в съответното населено място в община Сандански;
  6. Да не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.

Гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които веднъж са подали Заявление – Декларация за вписване в избирателен списък – част II и са били включени в избирателния списък част II, при следващи избори за общински съветници и кметове се вписва служебно в част II на избирателния списък, без да подават нова декларация. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

Общинска администрация – Сандански