Заповед за поставяне на агитационни материали

З А П О В Е Д

 № АПИОЧР – 130

 гр. Сандански, 26.09.2019 г.

              На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.183, ал.3 от Изборния кодекс, както и решение
№ 794-МИ/27.08.2019 година на ЦИК, във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г. с Указ №163 от 10.07.2019 година на Президента на Република България (обн. ДВ, бр.56 от 16.07.2019 година)

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 I. Следните места в град Сандански за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания от кандидатите, партиите, коалициите от партии и местни коалиции, които могат да изготвят и разпространяват такива:

 

 1. Подпорна стена на ул. „Тодор Каблешков”;
 2. Подпорна стена на ул. „Пирин” от светофарната уредба до пресечката с
  ул. „Димитър Талев” ;
 3. Подпорна стена на ул. „Св. Св. Кирил и Методий” срещу магазин „Дунав” ;
 4. Подпорни стени на ул. „Младост” преди и след отклонението за село Поленица;
 5. Подпорни стени на  ул. „Стефан Стамболов“.

 II. Забранява се:

 1. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;
 2. публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;
 3. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;
 4. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави;
 5. използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на кандидатите;
 6. използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;
 7. използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
 8. провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;
 9. провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;
 10. предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;
 11. предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди;
 12. поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;
 13. в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Георги Жежев – Секретар на община Сандански.

Заверено копие от заповедта да бъде изпратено на ОИК – Сандански и РУП – Сандански във връзка с изпълнение на чл.186, ал.1 от Изборния кодекс.

Заповедта да бъде обявена в интернет страницата на общината и на Информационното табло в сградата на Общинска администрация.

  

За кмет на община Сандански
ВАНГЕЛ АНТАЛАВИЧЕВ ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „ФСДИР“   /п/
/съгласно Заповед №АПИОЧР-126/20.09.2019 година на кмета на община Сандански/