Съобщение за избиратели с трайни увреждания

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

__________________________

ОБЩИНА САНДАНСКИ УВЕДОМЯВА ЧЕ,

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия могат да подадат заявление по образец (Приложение №16-ЕП от изборните книжа), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице, или изпратено по пощата, факс, или на имейла на Общинска администрация Сандански – oba_sandanski@abv.bg

Заявлението се подава до кмета на община Сандански, кмета на кметството или кметския наместник в срок до 11.05.2019 г. /включително/.

Към заявлението се прилага  копие от документ на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска експертиза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Може да бъде изтеглено от ТУК.