Съобщение за гласуване по настоящ адрес

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

__________________________

ОБЩИНА САНДАНСКИ УВЕДОМЯВА ЧЕ,

Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

Заявлението (Приложение № 14-ЕП от изборните книжа) се подава писмено по настоящ адрес на лицето до кмета на общината, кметството или кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящ адрес на лицето.

Заявленията се приемат  в Центъра за услуги и обслужване на гражданите / на партера на общината/, както и в кметствата и кметските наместничества до 11.05.2019  г. /включително/.

 Заявлението може да бъде изтеглено  от ТУК.