Подаване на Заявление-декларация за вписване в избирателен списък от граждани на държави-членки на ЕС

ОБЩИНА САНДАНСКИ

__________________________________________

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент, насрочени за 26.05.2019 година и на основание чл. 359, ал. 1 от Изборния кодекс, уведомяваме всички граждани на други държави – членки на Европейския съюз, чийто адрес на пребиваване е на територията община Сандански, че могат да упражнят правото си на глас в Република България, като в срок до 15.04.2019 година (включително) подават в Общинска администрация – Сандански Заявление – декларация по образец (Приложение №11 от изборните книжа) за вписване в избирателен списък.

  • Изтеглете Заявлението ТУК

Условията, на които трябва да отговарят гласоподавателите са:

  1. Да са навършили 18 години към изборния ден включително;
  2. Да не са поставени под запрещение;
  3. Да не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
  4. Да имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България;
  5. Да са живели най – малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз;
  6. Да не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.

                                      Общинска администрация – Сандански


гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg