С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Общинска администрация Сандански УВЕДОМЯВА всички физически и юридически лица, че на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е изготвено уведомление за инвестиционно предложение за „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда на Българска агенция по безопасност на храните гр. Сандански, община Сандански” с възложител Община Сандански.

Уведомлението е на разположение на интересуващите се за периода от 15.08.2018 г.  до 29.08.2018 г в стая 308 в сградата на община Сандански.

 Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на община Сандански.

———————————

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Общинска администрация Сандански УВЕДОМЯВА всички физически и юридически лица, че на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е изготвено уведомление за инвестиционно предложение за „Въвеждане на автоматизирана поливна система в парк „Свети Врач“, гр. Сандански” с възложител Община Сандански.

Уведомлението е на разположение на интересуващите се за периода от 14.08.2018 г.  до 28.08.2018 г в стая 308 в сградата на община Сандански.

 Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на община Сандански.

———————————

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Общинска администрация Сандански УВЕДОМЯВА всички физически и юридически лица, че на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е изготвено уведомление за инвестиционно предложение за „Цялостна реконструкция и изпълнение на достъпен асансьор на административна сграда (имот с идентификатор 65334.300.2209.1 по одобрени КККР на гр. Сандански) с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги“.

Уведомлението е на разположение на интересуващите се за периода от 13.08.2018 г.  до 27.08.2018 г в стая 308 в сградата на община Сандански.

 Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на община Сандански.

———————————