С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Общинска администрация Сандански УВЕДОМЯВА всички физически и юридически лица, че на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е изготвено уведомление за инвестиционно предложение за „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда на Българска агенция по безопасност на храните гр. Сандански, община Сандански” с възложител Община Сандански.

Уведомлението е на разположение на интересуващите се за периода от 15.08.2018 г.  до 29.08.2018 г в стая 308 в сградата на община Сандански.

 Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на община Сандански.

———————————

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Общинска администрация Сандански УВЕДОМЯВА всички физически и юридически лица, че на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е изготвено уведомление за инвестиционно предложение за „Въвеждане на автоматизирана поливна система в парк „Свети Врач“, гр. Сандански” с възложител Община Сандански.

Уведомлението е на разположение на интересуващите се за периода от 14.08.2018 г.  до 28.08.2018 г в стая 308 в сградата на община Сандански.

 Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на община Сандански.

———————————