сряда, 01.06.2016

<<< Публично обявяване на заявление от управителя на ПИРИНПЛОД – ЛЕВУНОВО“ ООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения. >>>

<<< Заповед №РД-461/06.07.2017 г. за санитарно-охранителна зона (СОЗ) на сондаж №236хг, разкриващ минерални води от находище на минерална вода „Катунци“, с. Катунци, община Сандански, област Благоевград. >>>

>>> Публично обявяване на заявление от управителя на „СПАТОВО – ЗЕМЕДИЕ И ТУРИЗЪМ“ ЕООД, с. Спатово, община Сандански за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения. >>>

<<<Публично обявяване на заявление от управителя на „Борго ла виня“ ООД, град София, за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения>>>

<<<Регистър на разрешителните за водовземане от минерална вода, издадени от кмета на община Сандански>>>

>>> Публично обявяване на заявление от управителя на „ТИ ЕР СИ“ ООД с. Кривина, община Столична за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода <<<

>>> Обявление на заявление от кмета на община Сандански за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на подпорни стени на дере в регулацията на с. Левуново, община Сандански