петък, 08.04.2016

Гр. Сандански, бул. „Свобода” 10

Гимназия „Яне Сандански“, гр. Сандански е създадена през 1938/1939 година по решение на Министерството на Просветата в бившия гр.Свети Врач. Тя е най-старото средно учебно заведение в града, с утвърдени традиции, които са предпоставка за дълга, богата на събития история. През тази година училището ще чества 70 – годишния си юбилей.
Красивата масивна училищна сграда, в която се помещава Гимназия „Яне Сандански“, разполага с 28 учебни стаи – 20 от тях са кабинети по български език и литература, чужди езици, математика, физика, химия, биология, история, география, музика, компютърни зали.
В екипа на Гимназия „Яне Сандански“ работят 56 педагогически специалисти, притежаващи необходимите професионални и интелектуални способности, а 18 преподаватели имат придобити ПКС и следдипломни специализации.
Важни приоритети за развитието на училището са издигане качеството на обучението и възпитанието на учениците, повишаване равнището на родноезиковата подготовка, насърчаване интереса за повишаване на уменията за овладяване на чужди езици; приоритизиране качеството на учебния процес чрез използване на съвременната компютърна техника и интернет, а оттук повишаване на междукултурния диалог между младежите в България и света.
Приоритети засягат и внедряването на иновационната политика в работата на гимназията за разкриване на нови, актуални профили в обучението.
В училището се обучават 738 ученици, сформирани в 28 паралелки. От 1994 година в Гимназия „Яне Сандански“ се провежда профилирано обучение след завършен 7-ми клас с интензивно изучаване на английски език. Основните профили са: природоматематически, хуманитарен, чуждоезиков и технологичен – туризъм.
Предпочитани профилиращи предмети са: математика, информационни технологии, биология, български език и литература, английски език, немски език, испански език, география и икономика, история.
Уебсайт: http://gimnazia-sandanski.com/
• Директор: тел.: 0746 3 20 55
• Fax: (+359 746) 3 20 55
• Технически секретар: тел.: 0746 3 03 52
• Email: highschool_iane_sandanski@abv.bg