Тръжна документация за обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит (текущ и окончателен) по проект “Изграждане на ПСОВ – Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка;

Образец за участие в обществената поръчка;

Насоки за извършване на текущ одит;

Оценка на техническото предложение;

Техническа спецификация.