Публична покна с предмет Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги

Публична покана с предмет: „Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги“ по проект „Мрежа за развитие на културен туризъм” договор за безвъзмездна финансова помощ № 2013 – 4952 / 001 – 001, програма „Европа за гражданите”, Действие 1 — Активни граждани за Европа, Мярка 1.2 — Мрежи от побратимени градове.

Документи по поканата: