Публична покана за участие в обществена поръчка

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Публичност на проекта – за двата етапа на проект № DIR-51011119-26-60„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” по приоритетна ос „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” Оперативна програма”Околна среда 2007-2013”:

Публична покана;

Приложение публичност;

Техническа спецификация;

Количествена сметка;

Насоки.