Публична покана с предмет осъществяване на абонаментно сервизно обслужване и ремонт

Във връзка с обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – чл. 101а, ал. 2 от ЗОП чрез публична покана с предмет: „Осъществяване на абонаментно сервизно обслужване и ремонт / за 1 година/ на високотехнологична рентгенова медицинска апаратура на МБАЛ „Свети Врач” ЕООД”, с настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка.

Техническа спецификация Приложение 1;

Техническо Предложение за изпълнение на поръчката;

Проект на договор;

Оферта Приложение 2;

Документация;

Декларация за приемане на условията;

Декларация по чл. 47, ал. 1, т.2, т. 3 ал.2, т.1, т.3, чл. 47, ал. 5;

Декларация по чл. 47, ал. 1,т. 1, ал.2, т. 5;

Ценово предложение Приложение 4.