Публична покана с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Сандански”

Публична покана АОП;

Публична покана;

Образци.