Процедура СМР – ЦНСТ и ЗЖ, с.Вълково

Предмет на поръчката:

ИЗГРАЖДАНЕ НА 1 БРОЙ „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ“ И 1 БРОЙ „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП“ В УПИ V, КВ.11, С. ВЪЛКОВО

по проект на Община Сандански, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., ”

Техническа спецификация;

Документация СМР;

Приложения;

Анекс.