Процедура за избор на изпълнител за ”Рехабилитация на ЦДГ №4 Радост Сандански”

Във връзка с изпълнение на Заповед № СПЕ ……../27.01.2014 г. на Кмета на Община Сандански и на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП отправяме настоящата покана за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: ”Рехабилитация на ЦДГ №4” Радост” Сандански”.

Документи: