ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Изпълнение на Строително монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Сандански”

Административни сведения;

Документация за участие в процедурата;

Банкова гаранция за изпълнение на договор;

Банкова гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка;

Образец – Декларация № 2;

Образец – Декларация № 3;

Образец – Декларация № 4;

Образец – Декларация № 5;

Образец – Декларация № 6;

Образец – Декларация № 7;

Оферта за участие в обществената поръчка;

Приложение с. Дамяница;

Приложение с. Стожа;

Техническа спецификация № 1;

Техническа спецификация № 2;

Техническа спецификация № 3;

Разяснение по тръжна документация за участие в обществената поръчка;

Решение за прекратяване на процедурата.