Открита процедура с предмет “Доставка на месо и месни произведения – позиции №1 и №2 за ДДУИ – с.Петрово, общ.Сандански, Дневни детски ясли-Сандански, ДЦДМУИ – Сандански, ДЦВУ – Сандански, ДЦВУ – с.Ласкарево, общ.Сандански, Домашен социален патронаж – Сандански”

Обявление за обществената поръчка;

Решение;

Документация за участие в процедурата;

Образец № 1 ОФЕРТА.