Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на център за отдих и спорт на открито в кв.21 по плана на град Сандански”