Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проект със съществените изисквания към строежите с 2 /две/ обособени позиции“

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 за участие в обществена поръчка с предмет:

  “ Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проект със съществените изисквания към строежите  с 2 /две/ обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на изготвените идейни проекти  за  проект за ПСОВ – Сандански и  Обособена позиция 2: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на  изготвените работни проекти за рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански, във връзка с изпълнение на проект DIR-51011119-26-60 Изграждане на ПСОВ – Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”

Публична покана;

Техническа спецификация;

Образци.