Обществена поръчка с предмет “Доставка на хранителни продукти за ДДУИ – с. Петрово, общ.Сандански, Дневни детски ясли-Сандански, ДЦДМУИ – Сандански, ДЦВУ – Сандански, ДЦВУ – с.Ласкарево, общ.Сандански, Домашен социален патронаж – Сандански”

Документация за участие;

Образци;

Обявление за обществената поръчка;

Решение.