Обществена поръчка “Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация – Сандански, заведения за социални услуги, Дневни детски ясли, звено „Общински пазари“ и Археологически музей …“